Nóng: Full đáp án 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024

Theo công văn chỉ đạo mới nhất của BGDĐT năm 2024, hướng dẫn về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024.

Môn Toán sẽ là môn thi tốt nghiệp thứ 2 trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2024 với tổng số 50 câu hỏi và thời gian làm bài là 90 phút.

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2024 được cập nhật vào chiều ngày 27/06/2024 mới nhất.

1. Tham khảo đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2024 dưới đây:

Mã đề: 101

1.B

2.D

3.C

4.C

5.A

6.A

7.B

8.D

9.C

10.A

11.A

12.C

13.C

14.B

15.C

16.D

17.A

18.C

19.A

20.B

21.A

22.A

23.A

24.C

25.B

26.D

27.B

28.C

29.D

30.D

31.D

32.C

33.B

34.B

35.A

36.B

37.D

38.A

39.B

40.D

41.C

42.D

43.A

44.A

45.A

46.B

47.B

48.C

49.B

50.C

 

Mã đề: 102

1.A

2.D

3.D

4.A

5.B

6.A

7.A

8.C

9.C

10.A

11.B

12.A

13.D

14.C

15.A

16.D

17.C

18.C

19.B

20.A

21.A

22.C

23.D

24.C

25.B

26.B

27.A

28.C

29.B

30.D

31.C

32.A

33.C

34.A

35.C

36.B

37.A

38.A

39.D

40.D

41.D

42.C

43.C

44.D

45.A

46.D

47.B

48.A

49.B

50.C

 

Mã đề: 103

1.D

2.C

3.D

4.B

5.C

6.A

7.D

8.D

9.D

10.C

11.A

12.D

13.C

14.C

15.A

16.C

17.B

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.C

24.D

25.D

26.C

27.C

28.B

29.D

30.D

31.A

32.A

33.D

34.B

35.D

36.A

37.C

38.B

39.C

40.A

41.B

42.A

43.B

44.B

45.C

46.A

47.A

48.B

49.B

50.B

 

Mã đề: 104

1.D

2.D

3.A

4.B

5.C

6.D

7.C

8.B

9.C

10.A

11.D

12.D

13.A

14.C

15.A

16.C

17.A

18.A

19.D

20.A

21.B

22.D

23.C

24.A

25.D

26.A

27.B

28.D

29.A

30.B

31.C

32.B

33.A

34.C

35.C

36.D

37.B

38.A

39.A

40.C

41.A

42.B

43.D

44.B

45.C

46.C

47.D

48.B

49.B

50.B

 

Mã đề: 105

1.A

2.A

3.C

4.D

5.D

6.C

7.B

8.B

9.A

10.B

11.C

12.B

13.A

14.C

15.A

16.A

17.D

18.A

19.A

20.A

21.D

22.D

23.D

24.C

25.D

26.D

27.A

28.B

29.C

30.D

31.D

32.B

33.B

34.C

35.C

36.A

37.D

38.B

39.A

40.A

41.B

42.C

43.C

44.C

45.B

46.B

47.B

48.A

49.B

50.B

 

Mã đề: 106

1.C

2.A

3.B

4.B

5.B

6.D

7.C

8.C

9.D

10.A

11.D

12.A

13.D

14.A

15.D

16.A

17.B

18.B

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.C

27.B

28.B

29.B

30.A

31.C

32.B

33.C

34.C

35.B

36.C

37.C

38.C

39.D

40.A

41.C

42.C

43.B

44.A

45.B

46.B

47.C

48.C

49.B

50.D

 

Mã đề: 107

1.D

2.B

3.D

4.C

5.C

6.A

7.A

8.C

9.C

10.D

11.C

12.B

13.D

14.C

15.A

16.C

17.A

18.B

19.B

20.B

21.D

22.A

23.D

24.C

25.A

26.A

27.A

28.D

29.C

30.B

31.B

32.A

33.D

34.B

35.B

36.B

37.A

38.B

39.C

40.D

41B.

42.D

43.C

44.C

45.D

46.A

47.B

48.D

49.B

50.B

 

Mã đề: 108

1.C

2.C

3.A

4.D

5.D

6.A

7.B

8.B

9.B

10.D

11.D

12.B

13.A

14.A

15.C

16.D

17.C

18.B

19.A

20.B

21.D

22.A

23.C

24.C

25.D

26.D

27.A

28.C

29.A

30.A

31.B

32.C

33.A

34.B

35.D

36.A

37.C

38.C

39.D

40.C

41.B

42.B

43.D

44.B

45.C

46.A

47.C

48.D

49.D

50.A

 

Mã đề: 109

1.D

2.B

3.C

4.C

5.D

6.A

7.D

8.C

9.A

10.A

11.D

12.D

13.A

14.A

15.B

16.A

17.C

18.A

19.D

20.A

21.B

22.A

23.C

24.D

25.D

26.B

27.C

28.B

29.D

30.B

31.D

32.C

33.D

34.B

35.C

36.B

37.D

38.B

39.C

40.C

41.D

42.D

43.C

44.B

45.D

46.D

47.B

48.C

49.A

50.B

 

Mã đề: 110

1.B

2.C

3.C

4.D

5.B

6.D

7.C

8.B

9.A

10.C

11.D

12.A

13.D

14.C

15.B

16.B

17.C

18.A

19.D

20.C

21.A

22.B

23.C

24.A

25.D

26.A

27.D

28.B

29.C

30.C

31.D

32.A

33.C

34.D

35.D

36.D

37.C

38.C

39.D

40.B

41.A

42.B

43.B

44.D

45.A

46.A

47.B

48.D

49.C

50.A

 

Mã đề: 111

1.C

2.A

3.C

4.A

5.C

6.B

7.C

8.D

9.B

10.C

11.D

12.D

13.B

14.A

15.B

16.B

17.A

18.C

19.C

20.D

21.D

22.D

23.B

24.B

25.C

26.B

27.D

28.B

29.B

30.D

31.B

32.C

33.B

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.B

40.D

41.C

42.D

43.D

44.D

45.C

46.A

47.B

48.C

49.A

50.D

 

Mã đề: 112

1.A

2.B

3.D

4.D

5.C

6.C

7.A

8.C

9.D

10.D

11.C

12.D

13.C

14.B

15.C

16.B

17.C

18.B

19.A

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.A

26.A

27.B

28.A

29.A

30.C

31.C

32.B

33.A

34.A

35.B

36.C

37.A

38.C

39.B

40.A

41.A

42.B

43.C

44.B

45.B

46.B

47.A

48.C

49.A

50.B

 

Mã đề: 113

1.B

2.B

3.A

4.D

5.B

6.C

7.C

8.A

9.C

10.D

11.C

12.A

13.D

14.B

15.B

16.D

17.B

18.C

19.C

20.A

21.B

22.B

23.C

24.C

25.D

26.D

27.D

28.A

29.B

30.A

31.A

32.D

33.B

34.C

35.A

36.B

37.B

38.A

39.D

40.D

41.B

42.C

43.A

44.D

45.D

46.D

47.D

48.D

49.A

50.A

 

Mã đề: 114

1.C

2.C

3.C

4.D

5.A

6.D

7.C

8.D

9.B

10.C

11.D

12.D

13.D

14.A

15.B

16B.

17.C

18.C

19.D

20.A

21.D

22.D

23.C

24.D

25.B

26.C

27.B

28.B

29.B

30.A

31.C

32.A

33.B

34.A

35.B

36.B

37.A

38.C

39.B

40.C

41.D

42.B

43.C

44.A

45.B

46.B

47.A

48.B

49.B

50.D

 

Mã đề: 115

1.B

2.D

3.C

4.C

5.D

6.C

7.C

8.B

9.A

10.C

11.B

12.A

13.A

14.B

15.D

16.C

17.A

18.C

19.A

20.A

21.B

22.B

23.C

24.A

25.D

26.C

27.C

28.B

29.C

30.B

31.D

32.D

33.A

34.B

35.D

36.D

37.D

38.B

39.C

40.D

41.A

42.D

43.B

44.B

45.D

46.A

47.A

48.A

49.A

50.B

 

Mã đề: 116

1.D

2.C

3.C

4.C

5.A

6.B

7.A

8.D

9.D

10.D

11.B

12.A

13.B

14.B

15.B

16.A

17.D

18.C

19.C

20.C

21.B

22.A

23.C

24.B

25.D

26.D

27.D

28.B

29.A

30.A

31.B

32.B

33.D

34.D

35.D

36.B

37.D

38.B

39.D

40.A

41.A

42.A

43.D

44.D

45.A

46.B

47.A

48.A

49.B

50.A

 

Mã đề: 117

1.B

2.A

3.C

4.C

5.D

6.B

7.B

8.D

9.C

10.A

11.C

12.D

13.D

14.B

15.A

16.C

17.A

18.B

19.D

20.C

21.B

22.A

23.D

24.C

25.B

26.D

27.B

28.C

29.B

30.D

31.C

32.B

33.B

34.D

35.D

36.C

37.C

38.D

39.B

40.C

41.D

42.C

43.D

44.D

45.B

46.C

47.B

48.B

49.B

50.B

 

Mã đề: 118

1.B

2.B

3.A

4.C

5.B

6.A

7.B

8.C

9.A

10.A

11.C

12.C

13.B

14.B

15.D

16.C

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.C

23.D

24.D

25.C

26.A

27.A

28.C

29.A

30.C

31.D

32.A

33.C

34.D

35.D

36.A

37.D

38.A

39.C

40.C

41.D

42.C

43.D

44.A

45.D

46.D

47.D

48.A

49.D

50.C

 

Mã đề: 119

1.A

2.B

3.A

4.D

5.B

6.D

7.B

8.D

9.B

10.C

11.A

12.A

13.D

14.B

15.A

16.B

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.D

23.D

24.B

25.C

26.B

27.B

28.B

29.C

30.C

31.B

32.D

33.B

34.D

35.D

36.C

37.C

38.A

39.A

40.C

41.D

42.D

43.A

44.D

45.D

46.C

47.D

48.D

49.A

50.A

 

Mã đề: 120

1.C

2.C

3.D

4.B

5.C

6.B

7.A

8.A

9.C

10.D

11.A

12.C

13.A

14.D

15.C

16.C

17.A

18.C

19.B

20.D

21.D

22.B

23.B

24.C

25.D

26.B

27.C

28.D

29.B

30.B

31.A

32.D

33.C

34.B

35.D

36.B

37.C

38.A

39.B

40.A

41.D

42.A

43.C

44.A

45.A

46.C

47.C

48.B

49.A

50.A

 

Mã đề: 121

1.D

2.A

3.C

4.D

5.A

6.C

7.D

8.C

9.C

10.D

11.B

12.B

13.A

14.C

15.D

16.D

17.A

18.A

19.B

20.D

21.A

22.A

23.D

24.B

25.A

26.B

27.B

28.D

29.D

30.B

31.A

32.D

33.A

34.B

35.A

36.D

37.D

38.D

39.B

40.D

41.B

42.A

43.B

44.A

45.B

46.D

47.B

48.A

49.B

50.B

 

Mã đề: 122

1.C

2.C

3.A

4.A

5.A

6.C

7.D

8.D

9.B

10.D

11.B

12.B

13.A

14.C

15.B

16.B

17.D

18.D

19.C

20.D

21.D

22.A

23.C

24.A

25.D

26.C

27.D

28.D

29.C

30.A

31.A

32.D

33.C

34.C

35.D

36.D

37.A

38.D

39.D

40.A

41.D

42.D

43.D

44.A

45.C

46.C

47.A

48.D

49.B

50.C

 

Mã đề: 123

1.D

2.D

3.D

4.A

5.D

6.B

7.D

8.A

9.B

10.C

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.A

17.A

18.B

19.C

20.B

21.B

22.C

23.A

24.A

25.A

26.B

27.C

28.C

29.B

30.A

31.C

32.C

33.C

34.A

35.B

36.A

37.A

38.C

39.C

40.A

41.C

42.A

43.C

44.A

45.C

46.C

47.B

48.D

49.A

50.C

 

Mã đề: 124

1.B

2.C

3.B

4.A

5.A

6.D

7.A

8.A

9.B

10.D

11.D

12.B

13.D

14.B

15.C

16.C

17.D

18.C

19.B

20.A

21.C

22.C

23.B

24.C

25.C

26.D

27.D

28.B

29.B

30.D

31.A

32.B

33.B

34.A

35.B

36.C

37.C

38.D

39.A

40.D

41.D

42.D

43B.

44.B

45.A

46.C

47.A

48.B

49.D

50.A

 

Kỳ thi THPT Quốc gia 2024

2. Thời gian làm bài các môn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2024

 

Ngày

Bài thi/Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ kết thúc làm bài

27/6/2024

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30 phút

07 giờ 35 phút

9 giờ 35 phút

27/6/2024

Toán

90 phút

14 giờ 20 phút

14 giờ 30 phút

16 giờ 00 phút

28/6/2024

Vật lí

50 phút

07 giờ 30 phút

07 giờ 35 phút

08 giờ 25 phút

28/6/2024

Hóa học

50 phút

08 giờ 30 phút

08 giờ 35 phút

09 giờ 25 phút

28/6/2024

Sinh học

50 phút

09 giờ 30 phút

09 giờ 35 phút

10 giờ 25 phút

28/6/2024

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30 phút

07 giờ 35 phút

08 giờ 25 phút

28/6/2024

Địa lí

50 phút

08 giờ 30 phút

08 giờ 35 phút

09 giờ 25 phút

28/6/2024

GDCD

50 phút

09 giờ 30 phút

09 giờ 35 phút

10 giờ 25 phút

28/6/2024

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20 phút

14 giờ 30 phút

15 giờ 30 phút

 

3. Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024

Theo công văn của BGDĐT mới nhất năm 2024 có hướng dẫn về các kế hoạch chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024 như sau: 

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

10

Chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có), bàn giao danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự thi và phiếu dự thi/túi hồ sơ điều kiện dự thi (áp dụng với thí sinh tự do) cho Sở GDĐT.

Các Sở GDĐT

Các Đơn vị ĐKDT

Từ ngày 24/05/2024 - hết ngày 28/5/2024

11

Tập huấn phần mềm chấm thi

Bộ GD&ĐT

Các Sở GDĐT

Xong chậm nhất ngày 20/05/2024

12

Thành lập hội đồng thi cử, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ coi thi

Các Sở GDĐT

Các đơn vị có liên quan

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/05/2024

13

Lập lên các ban của hội đồng thi, các điểm thi.

Các Sở GDĐT

các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ của Kỳ thi

14

Nhận phiếu đăng ký công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ sơ kèm theo.

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 31/5/2024

15

Nhập và rà soát dữ liệu công nhận tốt nghiệp và dữ liệu ưu tiên của thí sinh thi tốt nghiệp vào hệ thống QLT. In thông tin của thí sinh từ hệ thống QLT cho thí sinh rà soát và ký xác nhận.

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Từ ngày 01/06/2024 đến ngày 06/06/2024

16

Cập nhật và báo cáo trước kỳ thi vào hệ thống QLT rồi gửi về Bộ GDĐT.

Duyệt các thông tin về ĐKDT, thông tin xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống QLT.

Các Sở GDĐT

Cục QLCL

Xong chậm nhất ngày 070/06/2024

17

Công bố công khai những trường hợp không đủ ĐKDT THPT.

Thủ trưởng Đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 07/06/2024

18

Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi.

Các Hội đồng thi

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 11/06/2024

19

In các tài liệu cho công tác tổ chức thi và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh.

Các Đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 18/06/2024

20

Chuẩn bị đầy đủ CSVC và các điều kiện tổ chức thi tại các điểm thi.

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Xong chậm nhất ngày 21/06/2024

21

Bàn giao đề thi tới các Điểm thi.

Ban in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

22

Tập huấn nghiệp vụ coi thi cho các cán bộ coi thi tại các điểm thi.

Các Sở GDĐT

Các trường THPT, các cá nhân và các đơn vị có liên quan

Hoàn thành muộn nhất ngày 24/06/2024

23

Ban Coi thi làm việc.

Ban Coi thi

Các Sở GDĐT

Từ ngày 25/06/2023

24

Tổ chức coi thi.

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các Sở GDĐT

Các ngày 27, 28 và 29/06/2024

25

Cập nhật và báo cáo nhanh chóng tình hình coi thi từng buổi tại các hội đồng thi vào hệ thống QLT.

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Buổi sáng, muộn nhất 11h30. Buổi chiều, muộn nhất 16h30

26

Cập nhật và báo cáo tổng hợp các số liệu, tình hình coi thi tại các hội đồng thi vào hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Xong chậm nhất 11 giờ 30 ngày 29/06/2024

27

Gửi Đĩa CD0 về Bộ GDĐT

Ban Chấm thi trắc nghiệm

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 05/07/2024

28

Gửi Đĩa CD1 về Bộ GDĐT

Ban Chấm thi trắc nghiệm

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 07/07/2024

29

Gửi Đĩa CD2 về Bộ GDĐT

Ban Chấm thi trắc nghiệm

Các Sở GDĐT

Hoàn thành muộn nhất ngày 07/07/2024

30

Gửi Đĩa CD3 về Bộ GDĐT

Ban Chấm thi trắc nghiệm

Các Sở GDĐT

Hoàn thành muộn nhất ngày 07/07/2024

31

+ Tổ chức chấm thi

+ Tổng kết công tác chấm thi

+ Toàn bộ dữ liệu của kết quả thi gửi về Bộ GDĐT (Đĩa CD) 

+ Đối sánh kết quả thi.

Các ban chỉ đạo cấp tỉnh và các hội đồng thi

Cục QLCL; các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất 17h ngày 14/07/2024

32

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các Sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

8h00 ngày 17/07/2024

33

Xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Chậm nhất ngày 19/07/2024

Bài viết liên quan

Cẩm nang du lịch Bali cập nhật 2024

Nếu bạn muốn đi tour du lịch Bali mà không rõ về ‘Đảo thần’ này thì VNGO sẽ chia sẻ cho các bạn những thông tin hữu ích nhất tại bài viết này để giúp các bạn tự tin hơn khi đi du lịch Bali nhé! 

Kinh nghiệm đi tour Singapore siêu hot mới nhất

VNGO cập nhật 1 vài thông tin hữu ích khi đi tour Singapore giúp bạn có hành trình du lịch đáng nhớ tại ‘Đảo quốc Sư tử’ này nhé! 

Thể loại

img
img
loading
img